Prohaska 6

Prochaska.

Johann Freiherr von Prochaska.